Edukacyjna Wartość Dodana

Metoda EWD pokazuje jak efektywne jest nauczanie w szkole.

- oś pionowa to wskaźnik EWD (im większy, tym lepiej)
- oś pozioma to wynik egzaminu maturalnego (im większy, tym lepiej)
- w przecięciu się osi jest średnia krajowa
- jeśli elipsa jest mała, tzn. że nie ma dużych rozbieżności pomiędzy uczniami
- Więcej informacji

 

PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE

 

 PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE