Komunikaty

Odbiór świadectw maturalnych.

3 lipca 2018 r. od godz. 10.00
IIIA oraz absolwenci z poprzednich roczników - sala 23
IIIB i IIIC - sala 26
IIID i IIIE - sala 25

Kalkulatory na maturze.

Kalkulatory na maturze 2018
 
Informujemy, że na egzaminach maturalnych w roku 2018 szkoła zapewnia wszystkim zdającym kalkulatory (kalkulatory proste, zgodne z Komunikatem Dyrektora CKE z 1 września 2017 o materiałach i przypisach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2018 roku).

Ważne informacje dla maturzystów

Przypominamy maturzystom piszącym egzaminy na sali gimnastycznej, że są zobowiązani do przyjścia godzinę wcześniej przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Osoby piszące w salach lekcyjnych przychodzą 30 minut przed czasem.

Osoby spóźnione nie będą mogły wejść na salę egzaminacyjną.

Uczniowie winni posiadać ze sobą dokument tożsamości oraz przybory wskazane w komunikacie dyrektora CKE (za wyjątkiem słowników, tablic, kalkulatorów). Absolwenci skierowani na egzamin maturalny do 1LO przez OKE muszą okazać również świadectwo ukończenia szkoły.

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Można je będzie wyłączone pozostawić w sekretariacie.

Przed wejściem do sali egzaminacyjnej zespół nadzorujący sprawdzi tożsamość ucznia na podstawie dowodu osobistego­­ lub paszportu, który należy mieć przy sobie. Uczeń otrzyma od komisji naklejkę kodową i będzie zobowiązany potwierdzić swoją obecność i poprawność danych podpisem na liście zdających.

Maturzysta losuje numer stolika, przy którym będzie pisał egzamin.
Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego (przed rozplombowaniem go) uczeń ma obowiązek sprawdzić nagłówek arkusza (przedmiot i poziom).
Zdający otwiera arkusz i sprawdza jego kompletność następnie koduje arkusz i kartę odpowiedzi. Nie odrywamy kart odpowiedzi od arkusza!
Zdający jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza oraz sprawdzić czy posiada właściwe tablice/wzory.

Zdający jest zobowiązany przenieść odpowiedzi zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.

Zdający porozumiewa się z komisją za pomocą podniesienia ręki (nie chodzi po sali).

UŻYWAMY TYLKO DŁUGOPISU Z CZARNYM WKŁADEM, OŁÓWEK NIE JEST DOZWOLONY.

Po zakończeniu pisania pracy (przed czasem), zdający podnosi rękę, a członek komisji sprawdza poprawność zakodowania arkusza i odbiera pracę. Dopiero wtedy zdający może opuścić salę.

W przypadku ogłoszenia przez zespół egzaminacyjny zakończenia czasu trwania egzaminu, zdający zamyka arkusz i czeka na członka komisji, który sprawdzi poprawność kodowania arkusza i odbierze pracę.