Aktualności

Stypendium Mia100 Zdolnych

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium Mia100 Zdolnych
 
Termin składania wniosków (do pedagoga szkolnego) upływa w dniu 22 czerwca do godz. 13.00
 
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali rekomendację rady pedagogicznej potwierdzającą rozwijanie swoich zdolności oraz:
 
a) są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1036), w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który stypendium może zostać przyznane,
b) są laureatami konkursów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, lub turniejów albo olimpiad artystycznych o zasięgu ogólnopolskim w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który stypendium może zostać przyznane,
c) są laureatami zawodów sportowych rangi mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który stypendium może zostać przyznane.
 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków ubiegania się o stypendium.
W przypadku sportowców sugeruję wziąć zaświadczenie z klubu, że macie osiągnięcia wymienione w uchwale.
 
Wnioski można pobrać z linku poniżej lub poprosić pedagoga szkolnego o przesłanie na adres wskazany przez ucznia lub rodzica. 
 
Wypełnione komputerowo wnioski należy drukować dwustronnie i ich nie modyfikować. Wypełniony wniosek musi zawierać rekomendację rady pedagogicznej (opinię wychowawcy lub nauczyciela opiekuna olimpiady). Zgoda rodzica na udział w procedurze naboru powinna być wpisana odręcznie, a nie komputerowo (imię i nazwisko ucznia) Podpis na złożonym wniosku musi być oryginalny (nie skan komputerowy).
 
Link do pobrania wniosku poniżej.