Aktualności

Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

   
Projekt "Łódzka woda - czysta woda" realizowany w naszej szkole w r. szk. 2014/15 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach".
Łączna wartość projektu: 19 890 zł, z czego 17 890 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu.
 
Program ma służyć realizacji następujących celów:
 • propagowanie wśród uczniów wiedzy o zanieczyszczeniach wody, metodach oczyszczania i uzdatniania wody
 • wskazywanie łódzkiej wody kranowej jako doskonałej wody do picia (i ograniczenie spożycia  tzw. wody mineralnej – co przekłada się na mniejszą ilość plastikowych odpadów)
 • zapoznanie uczniów z chemicznymi metodami badania czystości wody oraz wykonanie szeregu ćwiczeń laboratoryjnych z tej tematyki

Szczegółowy opis projektu

 
 
 • Wprowadzenie podczas lekcji chemii w klasach pierwszych bloku tematycznego poświęconego czystości i zanieczyszczeniom wody. Przeprowadzenie prostych testów czystości wody z różnych źródeł (takich jak pomiar pH, badanie zdolności do wytrącania osadów z wybranymi odczynnikami).
 • Współpraca z Pracownią Edukacji Ekologicznej Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w zakresie udziału uczniów klas drugich o rozszerzonym programie nauki chemii w warsztatach dot. uzdatniania wody w sieci miejskiej.
 • Poszerzenie tematyki lekcji w klasach trzecich o rozszerzonym programie chemii nt. związków organicznych stanowiących główne przemysłowe zanieczyszczenie wody (np. fenoli). Przeprowadzenie prostych testów jakościowych pozwalających wykryć ich obecność w wodzie poprzemysłowej.
 • Przeprowadzenie dokładnych badań ilościowych wody pochodzącej z różnych źródeł (rzeki i jeziora woj. łódzkiego, woda kranowa, woda mineralna) – metodami miareczkowymi i instrumentalnymi. W szczególności badanie chemicznego zapotrzebowania  tlenu (ChZT), badanie twardości ogólnej i węglanowej, badanie zawartości chlorków metodą Mohra, spektrofotometryczne określanie zawartości poszczególnych jonów po ich uprzednim skompleksowaniu do związków barwnych – np. oznaczanie fosforanów, badanie wpływu pH wody na proces jej mętnienia wskutek rozwoju glonów, miareczkowanie pehametryczne wody celem określenia łącznej zawartości substancji kwasowych.
 • Zorganizowanie akcji plakatowej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły: Kranówka – to się pije! Plakaty zostaną przygotowane przez uczniów biorących udział w badaniach czystości wody. Będą one wykazywać zalety łódzkiej wody wodociągowej.
 • Zorganizowanie dla wszystkich uczniów szkoły konkursu z nagrodami na plakat lub krótki film pt. Woda – ósmy cud świata, uwzględniający zarówno niezwykłe właściwości wody wynikające z jej struktury chemicznej, jak i rolę w ekosysystemie Ziemi.
 • Organizacja Szkolnego Dnia Wody, podczas którego uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych poświęconych badaniu wody przedstawią wyniki swojej pracy wszystkim zainteresowanym uczniom szkoły. W pracowni chemicznej zostaną zorganizowane interaktywne stoiska, gdzie każda zwiedzająca osoba będzie mogła przeprowadzić proste testy na czystość przyniesionej przez siebie wody.
 • Zwiedzanie przez wybranych uczniów klas pierwszych obiektów zabytkowych związanych z łódzką siecią wodociągów w Muzeum Kanału „Dętka”.