Aktualności

Stypendium w ramach Miejskiego Programu Wspierania Uczniów Szczególnie Uzdolnionych

Kryterium do tego stypendium to: - zameldowanie na terenie Miasta Łodzi oraz:
- minimalna ilość punktów na egzaminie gimnazjalnym 94 z tego minimum 48 z części matematyczno przyrodniczej (dotyczy tylko uczniów klas pierwszych) lub
- średnia ocen na świadectwie z zeszłego roku przynajmniej 5,0 w tym co najmniej jedna ocena celującą i co najmniej bardzo dobry z zachowania lub
- tytuł laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym
- można załączyć inne osiągnięcia ucznia.
Brane są pod uwagę tylko osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego. Wpisanie osiągnięć za lata ubiegłe dyskwalifikuje wniosek.
Wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy złożyć do pedagoga szkolnego do 18 września
Więcej na stronie:
www.uml.lodz.pl