Współpraca

 

 
 
 

Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

23 kwietnia 2009 r. nasza szkoła, jako jedna spośród trzech z Łodzi, podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Medycznym i została objęta patronatem tej uczelni. Począwszy od roku szk. 2009/2010 uczniowie naszego liceum uczestniczą w przygotowywanych dla nich wykładach oraz biorą udział w zajęciach praktycznych. Dzięki temu mają szansę poznać najnowszą aparaturę diagnostyczną oraz metody i specyfikę badań prowadzonych w laboratoriach Uniwersytetu Medycznego. Dodatkowo, dzięki współpracy z uczelnią, odbywają się także szkolenia dla uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 

 

Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl   
 
Projekt "Ekologiczne odpady" realizowany w naszej szkole w r. szk. 2018/19 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach".
Łączna wartość projektu: 17 183 zł, z czego 15 383 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu.
 
Program ma służyć realizacji następujących celów:
  • propagowanie wśród uczniów wiedzy o właściwym segregowaniu odpadów oraz filozofii "zero waste" mającej na celu minimalizację produkcji odpadów w gospodarstwach domowych
  • zapoznanie uczniów z chemicznymi metodami badania zanieczyszczenia wody odciekowej z wysypisk śmieci oraz wykonanie szeregu ćwiczeń laboratoryjnych z tej tematyki
  • zwiększenie wiedzy uczniów nt. niskiej biodegradowalności tworzyw sztucznych oraz możliwości zastąpienia ich tworzywami otrzymanymi na bazie surowców naturalnych np. skrobi

Szczegółowy opis projektu

 
Projekt "Roweromania" realizowany w naszej szkole w r. sz. 2015/16 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego". 
Program służy realizacji następujących celów:
  • edukacja rowerowa uczniów - przeprowadzenie serii warsztatów oraz wycieczek terenowych
  • propagowanie wyboru roweru jako alternatywnej metody transportu
  • wskazywanie walorów turystycznych i ekologicznych woj. łódzkiego jako miejsca do spędzania wolnego czasu
  • utworzenie zadaszonego parkingu rowerowego mogącego pomieścić 18 rowerów na terenie boiska szkolnego
Szczegółowy opis projektu na stronie UMŁ
 
 
Projekt "Łódzka woda - czysta woda" realizowany w naszej szkole w r. szk. 2014/15 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach".
Łączna wartość projektu: 19 890 zł, z czego 17 890 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu.
 
Program ma służyć realizacji następujących celów:
  • propagowanie wśród uczniów wiedzy o zanieczyszczeniach wody, metodach oczyszczania i uzdatniania wody
  • wskazywanie łódzkiej wody kranowej jako doskonałej wody do picia (i ograniczenie spożycia  tzw. wody mineralnej – co przekłada się na mniejszą ilość plastikowych odpadów)
  • zapoznanie uczniów z chemicznymi metodami badania czystości wody oraz wykonanie szeregu ćwiczeń laboratoryjnych z tej tematyki

Szczegółowy opis projektu

 

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Szkół Aktywnych

Stowarzyszenie Szkół Aktywnych (SSA) powstało w 1993 roku z inicjatywy pięciu dyrektorów liceów ogólnokształcących z całej Polski (w tym Dyrektora I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Wiesławy Zewald) oraz dr Danuty Nakonecznej - opiekuna naukowego powstałego wcześniej Towarzystwa Szkół Twórczych (TST). Jest organizacją skupiającą najznakomitsze szkoły w Polsce połączone ideą innowacyjności i wymiany doświadczeń oraz o znaczących osiągnięciach i tradycjach, najlepsze w swoich miastach, powiatach, czy województwach. Stowarzyszenie Szkół Aktywnych działa w ramach federacji zawartej z Towarzystwem Szkół Twórczych i Stowarzyszeniem Nauczycieli Olimpijskich, zachowując wewnętrzną samodzielność. Celem federacji jest wspólna troska o dobro uczniów, nauczycieli i szkół oraz wzajemne wspieranie się w realizacji celów wynikających z odpowiednich zapisów statutowych trzech stowarzyszeń. Jako organizacja pozarządowa SSA było zapraszane na wiele posiedzeń Sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Kultury. Miarą osiągnięć edukacyjnych SSA i TST są m. in. wyniki uczniów w olimpiadach i konkursach. Rokrocznie uczniowie z 60 liceów stowarzyszonych zdobywają około 50% ogólnej puli laurów w krajowych i międzynarodowych olimpiadach, przy czym licea SSA i TST stanowią niecałe 2% szkół średnich w kraju, do których adresowane są zadania olimpijskie.
 

Współpraca z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci

I Liceum Ogólnokształcące współpracuje z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci praktycznie od początku jego istnienia, czyli od 30 lat. Fundusz jest instytucją zajmującą się wspieraniem rozwoju uczniów o szczególnych uzdolnieniach naukowych, muzycznych i plastycznych. Organizuje zajęcia w ciągu roku szkolnego oraz podczas wakacji, służące pogłębianiu wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań. Są to warsztaty badawcze na wyższych uczelniach i w instytutach Polskiej Akademii Nauk, seminaria humanistyczne oraz obozy interdyscyplinarne. Dodatkową, bardziej zindywidualizowaną formą programu Funduszu są staże w polskich i zagranicznych laboratoriach badawczych (m.in. w tak prestiżowych ośrodkach jak Massachusetts Institute of Technology). Fundusz zajmuje się również kwalifikacją zgłoszeń do ogólnopolskiego finału Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Istotną częścią zajęć organizowanych przez Fundusz są spotkania z ludźmi kultury i sztuki. Na obozy interdyscyplinarne zapraszani byli m.in. Czesław Miłosz, Leszek Kołakowski, Witold Lutosławski, o. Jacek Salij, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Gustaw Holoubek, Anna Świderkówna, ks. Jan Twardowski.
Corocznie kilkoro uczniów naszej szkoły zostaje objętych programem Funduszu, dzięki czemu mają oni okazję uczestniczyć w zajęciach naukowych, poznawać specjalistów z dziedzin swoich zainteresowań oraz innych licealistów o podobnych pasjach. Uczniowie naszego liceum przygotowują również prace badawcze na Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, nierzadko odnosząc w nim sukcesy.

Współpraca z Centrum Badań Kosmicznych PAN

W dniu 25 kwietnia 2012 roku nasza szkoła podpisała umowę o współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Umowa dotyczy realizacji projektu „Rendezvous mit Kopernikus - Rendez-vous z Kopernikiem. Polsko-niemieckie forum młodych ekspertów lotnictwa powietrznego i kosmicznego” z okazji Międzynarodowej Wystawy Lotnictwa i Astronautyki, odbywającej się we wrześniu 2012 roku w Berlinie. Nasi uczniowie biorą udział w konkursie dotyczącym teorii kopernikańskiej i jej znaczenia dla badań kosmicznych. W maju 2012 roku niemal dwadzieścioro uczniów uczestniczyło w wykładach prowadzonych przez pracowników CBK PAN, zakończonych zwiedzaniem warszawskiego Centrum Badań Kosmicznych.