Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Stypendium MIA100ZDOLNYCH

Poniżej kryteria, które umożliwają ubieganie się o ww stypendium wraz z linkiem do UCHWAŁY NR LXXIII/2180/23 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych" oraz wniosku do pobrania.

  1. Program stypendialny Mia100 Zdolnych wspiera szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach na terenie Miasta Łodzi bez względu na miejsce zamieszkania.
  2. Stypendium może zostać przyznane uczniom szkół ponadpodstawowych, jeżeli uzyskali rekomendację rady pedagogicznej potwierdzającą rozwijanie swoich zdolności oraz w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który stypendium może zostać przyznane, spełnili co najmniej dwa z następujących warunków: 
  • z ocen na świadectwie szkolnym potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów obowiązkowych w ostatnim roku szkolnym wynosi co najmniej 5,0 – w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących,
  • są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim
    lub międzynarodowym organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
  • zajęli miejsce od pierwszego do trzeciego lub są laureatami konkursów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, lub turniejów albo olimpiad artystycznych o zasięgu ogólnopolskim,
  • zajęli miejsce od pierwszego do trzeciego lub są laureatami zawodów sportowych rangi mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków ubiegania się o stypendium.