Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kalendarz maturzysty 2023/2024

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz

w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

file:///C:/Users/admin/Downloads/20230817%20EM%202024%20Informacja%20FIN.pdf

 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., zdaje obowiązkowo –

1) w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

a) język polski

b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo włoskiego

2) w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a) język polski

b) matematyka

c) język obcy nowożytny.

 

Aby w 2024 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
1) biologia
2) chemia
3) filozofia
4) fizyka
5) geografia
6) historia
7) historia muzyki
8) historia sztuki
9) informatyka
10) język łaciński i kultura antyczna
11) język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
12) język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, czeski,

hebrajski, litewski, niemiecki, ukraiński)

13) język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
14) język polski
15) język regionalny (język kaszubski)
16) matematyka
17) wiedza o społeczeństwie.

 

W 2024 r. absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych powyżej, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

11-15.09.2023

 

Spotkania uczniów klas czwartych z dyrektorem szkoły w celu omówienia harmonogramu, regulaminu i procedur egzaminu maturalnego.

Zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków
i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/24 nie później niż do 28 września 2023.

file:///C:/Users/admin/Downloads/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf

 

 

do 2.10.2023

do godz.15.00

 Złożenie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) wstępnej deklaracji wyboru przedmiotów  na pisemną i ustną część egzaminu maturalnego (załącznik 1a).

 

Każdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci. W przypadku złożenia deklaracji w obu postaciach za wiążącą będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.

 

Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć
w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej:
https://ziu.gov.pl/login.

Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły do 25 września 2023.

 

(Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r.

dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację

przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej:

file:///C:/Users/admin/Downloads/20230817%20Adres%20ZIU%202023.pdf)

 

Uczniowie – obywatele Ukrainy lub absolwenci – obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę pomiędzy 24 lutego 2022 r. a 30 września 2023 r., składają deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami (załącznik 1c).

 

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją w postaci papierowej do 2 października 2023r.

Jeśli zdający wypełnia deklarację elektronicznie, załącza do systemu skany dokumentów. 

 

Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2024r.

 

do 7.02.2024

Wprowadzenie ewentualnych zmian do deklaracji wstępnych (prośbę należy skierować na piśmie do dyrektora szkoły).

Złożenie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Ostateczny termin złożenia dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania
w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów
(z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

do 7.03.2024

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego.

 

do 23.04.2024

Dostarczenie zaświadczeń przez laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

W przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły  (załącznik 5c).

 

Wykaz olimpiad:

file:///C:/Users/admin/Downloads/20220902_Wykaz_ministra_w%C5%82a%C5%9Bciwego_do_spraw_o%C5%9Bwiaty_i_wychowania_rok_szkolny_2023_2024.pdf

 

do 26.04.2024

Przekazanie zdającym informacji o terminie ogłoszenia wyników i odbioru świadectw.

Zapoznanie się uczniów z treścią Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku”

file:///C:/Users/admin/Downloads/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf

 

LDDW

II semestr  

(do 26.04.2024)

Przekazanie zdającym instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu ustnego
i pisemnego. Przeszkolenie ich z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

 

21.05. 2024

 

W przeddzień egzaminu maturalnego z informatyki (termin egzaminu: 22.05.2024) zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania.

file:///C:/Users/admin/Downloads/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki%20FIN.pdf

Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna)
pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Fakt sprawdzenia
komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 19a).

 

7-24.05.2024

 

11-16.05.2024 (z wyjątkiem 12 maja) oraz 20-25.05.2024

 

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

 

Część ustna egzaminu maturalnego

 

 

 

Harmonogram egzaminu maturalnego:

file:///C:/Users/admin/Downloads/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN-1.pdf

 

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

 

 

 

3-17.06.2024

 

10-12.06.2024

 

 

 

 

 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym – zdający lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (załącznik 6) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym (w czerwcu 2024) – nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin.

 

Dodatkowy termin zdawania pisemnego egzaminu maturalnego.

 

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego
i języków obcych nowożytnych.

 

Informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.

 

9.07.2024

 

do 9.07.2024

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

 

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne do szkoły świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i informacji o wynikach.

Termin wydania zdającym powyższych dokumentów

 

w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16.07.2024)

Składanie do dyrektora szkoły pisemnych oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7.), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej.

 

 

20.08. 2024

 

21.08.2024

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

 

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego i języków obcych

 

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna                        https://cke.gov.pl

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  w Łodzi        www.lodz.oke.gov.pl

 

MATURA 2024 – PRZYDATNE LINKI:

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz
w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

file:///C:/Users/admin/Downloads/20230817%20EM%202024%20Informacja%20FIN.pdf

 

Harmonogram egzaminu maturalnego:

file:///C:/Users/admin/Downloads/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN-1.pdf

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r.

dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację

przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej:

file:///C:/Users/admin/Downloads/20230817%20Adres%20ZIU%202023.pdf

 

Komunikat o dostosowaniach:

file:///C:/Users/admin/Downloads/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf

 

Komunikat o egzaminie z informatyki:

file:///C:/Users/admin/Downloads/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki%20FIN.pdf

 

Komunikat o przyborach:

file:///C:/Users/admin/Downloads/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf

 

Wykaz olimpiad:

file:///C:/Users/admin/Downloads/20220902_Wykaz_ministra_w%C5%82a%C5%9Bciwego_do_spraw_o%C5%9Bwiaty_i_wychowania_rok_szkolny_2023_2024.pdf

 

Kalendarz opracowano na podstawie:

Harmonogram, komunikaty i informacje w 2024r.

https://bip.cke.gov.pl/artykul/258/1784/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r